Bebyggelse och kartor

BEBYGGELSE OCH KARTOR

LANTMÄTERIET 

tillhandahåller över en miljon historiska och ekonomiska kartor, flyg- och satellitbilder, fastighetsinformation och mycket mer. I skifteshandlingarna hittar du beskrivningar in i minsta detalj om gårdarnas byggnader och jordens beskaffenhet. Det finns geografisk information om fastigheter och landsbygd. Den äldsta kartan är från 1628.

BEBYGGELSEREGISTRET     |     BBR

innehåller information om vårt byggda kulturarv. Det finns uppgifter om all slags bebyggelse, allt från traditionella timmerhus till modern stadsbebyggelse. En stor del av byggnaderna visas med foton. De ca 12 000 byggnader som är skyddade som byggnadsminnen och kyrkor, finns presenterade.

Länsstyrelser, regionala muser, kommuner, Svenska kyrkan, universitet och högskolor samarbetar med Riksantikvarieämbetet för att ta fram och registrera informationen. Uppgifterna är i först hand hämtade från inventeringar, dokumentationer, arkiv och litteratur. Registret fylls kontinuerligt på med ny information.

GÖTA OCH TROLLHÄTTE KANALS BIBLIOGRAFISKA DATABAS

innehåller publikationer från vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter, skönlitterära verk, kapitel i böcker, reseskildringar, utredningar, betänkanden, olika myndighetshandlingar, artiklar ur veckopressen och dagstidningar med mera samt ett femtiotal kartreferenser. Gemensamt för alla dessa olika publikationer är att de på ett eller annat sätt handlar om Göta eller Trollhätte kanal, där publikationer rörande Göta kanal dominerar.

FLYGFOTOHISTORIA

tillhandahåller svartvita flygbilder på gårdar, villor, småindustrier, kyrkor, handelsbodar, med mera. Största delen utgörs av ett arkiv från tiden mellan 1950 och 1957. Hala byar kan finnas med. Du ser byggnadernas placering, markanvändning, tomtgränser, vägdragningar och skogsbestånd.

GÖTEBORGS TOMTÄGARE 1637–1807

Ett unikt material för studier av Göteborgs historia.