Arkiv

ARKIV

DIALEKT-, ORTSNAMNS- OCH FOLK-MINNESARAKIVET I GÖTEBORG | DAG förvaltar och förmedlar Västsveriges kulturarv genom insamling, bearbetning och förmedling av kunskaper om dialekter, folkminnen, folkmusik, ortnamn och personnamn. DAG ingår i Institutet för språk- och folkminnen.

LANDSARKIVET I GÖTEBORG

förvarar folkbokföringshandlingar, material från domstolar och lokalförvaltningar som länsstyrelser, skattemyndigheter, skolor, polis och tull, med mera. Här förvaras också en stor mängd handlingar som rör sjöfart. Det finns enskilda arkiv och statliga arkiv som är renodlade sjöfartsarkiv. Många värdefulla källor till sjöfartsforskning finns också i övriga statliga arkiv som exempelvis länsstyrelse, tull, kronofogde och magistrat. Riksarkivet och landsarkiven har numera gemensam hemsida.

REGIONARKIVET VÄSTRA GÖTALAND OCH GÖTEBORGS STAD

förvarar handlingar som rör sjukvård, skolor, stadsbyggnad, lokaltrafik och andra regionala angelägenheter, förvaltningar och bolag samt folkrörelser och föreningar i Göteborgsområdet.

SJÖFARTSARKIVET

förvarar en stor mängd handlingar som rör sjöfart. Här finns enskilda arkiv och statliga arkiv som är renodlade sjöfartsarkiv. Många värdefulla källor till sjöfartsforskning finns också i övriga statliga arkiv som exempelvis länsstyrelse, tull, kronofogde och magistrat.

SJ:s ARKIV

I samband med Statens järnvägars bolagisering 2001 gjordes ett avtal mellan SJ och Riksarkivet där Riksarkivet åtog sig att överta SJ:s arkiv. De centrala SJ-arkiven förvaras hos Riksarkivet och de regionala hos Landsarkivet i Göteborg.

STOCKHOLMS STADSARKIV

De handlingar som förvaras i detta arkiv sträcker sig från 1400-talets domstolsprotokoll till nutidens myndighetsarkiv. Kyrkoarkiv, mantalsböcker, sjukjournaler, privatarkiv, protokoll och beslut är alla viktiga pusselbitar i bilden av Stockholm. Arkiven är en rik källa för dig som vill finna dina rötter eller lära känna din hembygd.

GÖTEBORGS FÖRENINGSARKIV

förvarar handlingar från folkrörelsernas traditionella verksamhetsområden – den fackliga och politiska arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen – men även från de flesta andra områden av det lokala föreningslivet, såsom idrott, bildning, konst och kultur. Det finns också handlingar från sällskap och ordnar, hembygdsföreningar, och en stor mängd andra föreningar med vitt skilda inriktningar.

LANTMÄTERIET

tillhandahåller historiska och ekonomiska kartor, flyg- och satellitbilder, fastighetsinformation och mycket mer. I skifteshandlingarna hittar du beskrivningar in i minsta detalj om gårdarnas byggnader och jordens beskaffenhet.

NATIONELLA ARKIVDATABASEN  NAD

är en databas som tillhandahåller ett nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar, register över arkivinstitutioner med kontaktuppgifter samt hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik.

RIKSARKIVET

förvarar handlingar från den centrala statsförvaltningens äldsta tid fram till nutid och från enskilda arkivbildare, som person- och gårdsarkiv, föreningsarkiv samt några företagsarkiv. Under Riksarkivet sorterar också ett antal regionala arkiv, Landsarkiven och Krigsarkivet. Sondera är Riksarkivets databas där du kan söka information om innehållet i tre av landets viktigaste nationella arkiv- och biblioteksdatabaser (LIBRIS, Nationella arkivdatabasen NAD och Svensk mediedatabas SMDB).

ROTEMANSARKIVET

i Stockholm för perioden 1878–1926. Över tre miljoner stockholmare på nätet.

ÄLVSBORGS LÄNS FÖRENINGSARKIV

En gemensam hemsida för förening och folkrörelsearkiv i Västra Götalands län.

KRIGSARKIVET

är det svenska försvarets arkiv i Riksarkivet. Här förvaras handlingar från slutet av 1500-talet fram till idag, bland annat stora samlingar med historiska kartor.