Fader okänd

FADER OKÄND

Det finns flera sätt att söka efter en okänd fader. Mellan åren 1778 och 1917 kunde även modern antecknas som okänd. För att motverka barnamord införde nämligen Gustaf III en bestämmelse i barnamordsplakatet om att även modern fick vara anonym. Men ibland kunde föräldrarnas namn anges i ett slutet konvolut som bifogades födelse- och dopboken (serie HIII) från 1856 och barnavårdsnämndens arkiv (kommunarkiv) efter 1917.

Kyrkböcker

Ofta gifte sig föräldrarna senare och därför kan faderns namn finnas i senare husförhörslängder. Uppgifter kan även finnas i bilagor till födelse- och dopböcker eller i sockenstämmoprotokoll. Det var inte ovanligt att fadern ville lätta sitt samvete och betalade en slant till kyrkan. Då finns det antecknat i kyrkorådets protokoll eller räkenskaper. Faderns namn kunde också anges i ett konvolut som bifogades

kyrkböckerna eller barnmorskornas dagböcker.

 

Härads- och rådhusrätters arkiv

Om modern stämde fadern för att få faderskapet fastställt finns det i domböckerna i härads- och rådhusrätters arkiv.


Provinsialläkarnas arkiv och hälsovårdsnämndernas arkiv

Provinsialläkarnas arkiv finns hos landsarkiven och hälsovårdsnämndernas arkiv finns i kommunarkiven. I barnmorskedagböckerna finns ibland uppgift om vem fadern var. Sök också i förlossningsklinikers arkiv, barnbördshus och privata sjukhems arkiv.

 

Landsarkiv och kommunarkiv

I barnavårdsnämndens arkiv finns faderskapserkännanden. Utomäktenskapliga eller föräldralösa barn placerades ofta ut som fosterbarn genom fattigvårdens (landsbygd) eller magistratens (städer) försorg. Handlingar finns i fattigvårdsnämndens eller barnavårdsnämndens arkiv. Uppgifter kan även finnas i barnhusarkiven som finns i landsarkiven (landsbygd) och i kommunarkiven (städer).

 

Socialnämndens arkiv

År 1917 fastställdes i svensk lagstiftning rätten till adoption. Handlingar finns arkiverade i domstolens eller socialnämndens arkiv.